Učenički servis

Besplatna članarina!

Informacije

RADNO VRIJEME: 

PON – PET: 8:00 – 16:00


Izdavanje ugovora počinje u ponedjeljak, 17. lipnja.


RADNO VRIJEME od 17. lipnja:

PON – PET: 8:00 – 18:00

SUB: 9:00 – 13:00


Servis se nalazi u prizemlju škole.

Tel: 01/3010-619

E-mail: posrednik@zrinski.org

Lokacija: Selska cesta 119, Zagreb

Na temelju rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi KLASA:UP/I-102-02/02/9, UR.BR:524-04/1-1-02-2 od 17.10.2002. godine, a  sukladno odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 28/2019.) Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski, obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Gradu Zagrebu.

Rad redovitih učenika moguć je  isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, koji je propisan Odlukom ministra znanosti i obrazovanja, a koji je za školsku godinu 2023./2024. određen kako slijedi:

  • jesenski praznici – 30.10. 2023. – 01.11.2023.
  • prvi dio zimskih praznika – 27.12.2023. – 05.01.2024. 
  • drugi dio zimskih praznika – 19.02.2024. – 23.02.2024. 
  • proljetni praznici – 28.03.2024. –  05.04.2024. 
  • ljetni praznici – 24.06.2024. – rujan 2024.
  *termini podložni promjeni ovisno o odmoru pojedine škole

 

Učenički servis

Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika

Lokacija: Selska cesta 119, Zagreb

IBAN: HR9423400091100160606

OIB: 40935660435


Prema novom Zakonu od siječnja 2024. godine maksimalni neoporezivi iznos za učenički rad iznosi 3.360 €. 

Što se tiče sveukupnog iznosa rada, do 10.080 € učenici ne trebaju plaćati porez jer se u tom slučaju koristi osobni odbitak od 560€ mjesečno. 

Važne informacije

U Učenički servis Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski mogu se učlaniti redovni učenici srednjih škola s navršenih 15 godina života, čije škole imaju sjedište u Gradu Zagrebu, a uz to imaju i potpisan sporazum sa Učeničkim servisom Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski.

UČLANJENJE MALOLJETNIH UČENIKA

• potvrda o statusu redovitog učenika (izdaje ju škola koju učenik pohađa)
• preslika učenikovog dokumenta koja sadrži OIB i sliku (npr. osobna iskaznica ili putovnica.)
• preslika osobne iskaznice roditelja koji potpisuje suglasnost
• popunjen obrazac zahtjeva za učlanjenje (popunjava učenik sa svojim podacima)
• popunjen obrazac suglasnost roditelja (ispunjava jedan od roditelja/skrbnika sa svojim podacima)
• otvoren tekući ili žiro račun u banci po izboru (DOSTAVITI PRESLIKU UGOVORA ILI KARTICE); (račun treba glasiti na učenika, a opunomoćenik će biti roditelj zbog malodobosti)

UČLANJENJE PUNOLJETNIH UČENIKA

• potvrda o statusu redovitog učenika (izdaje je škola koju učenik pohađa)
• preslika učenikovog dokumenta koja sadrži OIB i sliku (npr. osobna iskaznica ili putovnica.)
• popunjen obrazac zahtjeva za učlanjenje (popunjava učenik sa svojim podacima)
• otvoren tekući ili žiro račun u banci po izboru (DOSTAVITI PRESLIKU UGOVORA ILI KARTICE); (račun treba glasiti na učenika)

PRODULJENJE ČLANSTVA

• potvrda o statusu redovitog učenika za tekuću školsku godinu (izdaje je škola koju učenik pohađa)
• stara članska iskaznica

Učenici, roditelji i poslodavci,

obavještavamo Vas kako Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski (Učenički servis) od 2001. godine uspješno obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika uz najbržu isplatu.

Učenički servis/posrednik isplaćuje sredstva učeniku u roku od dva radna dana nakon POTVRĐENOG UGOVORA i IZVRŠENE UPLATE od strane naručitelja/poslodavca na žiro račun škole.

OGLAŠAVANJE POSLOVA

Ukoliko poslodavac želi da mu oglas za potražnju redovitih učenika za rad objavimo na našoj web stranici ili društvenim mrežama, isti može u pdf formatu poslati na adresu: posrednik@zrinski.hr

POPUNJAVANJE UGOVORA

Poslodavac je dužan popuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada, iznosom zarade učenika i opisom poslova te svojim potpisom i pečatom i ovjeriti sve primjerke ugovora.

Ugovor koji nije popunjen i ovjeren na gore opisan način, vratiti će se poslodavcu na ispravak.

Nakon pravilno popunjenog i ovjerenog ugovora poslodavac može jedan primjerak uručiti učeniku, a ostale primjerke dostavlja Učeničkom servisu.
Nije moguće dostaviti ugovor na obračun prije obavljenog posla (razdoblja rada navedenog u ugovoru), već tek nakon, a analogno tome nije moguće isplatiti zaradu učeniku prije obavljenog posla.

RAČUN ZA POSLODAVCA

Račun će se izdati poslodavcu na temelju pravilno popunjenog, potpisanog i ovjerenog ugovora (kako je opisano pod „popunjavanje ugovora“).

Na računu će se obračunati zarada za obavljeni rad učenika, doprinosi i naknada za posredovanje, a poslodavac je dužan cjelokupan iznos računa platiti na račun Učeničkog servisa u roku dospijeća.

Poslodavac svoju uplatu Učeničkom servisu obavlja isključivo na temelju računa, a nikako na temelju ugovora.


PRIMJERAK UGOVORA ZA UČENIKA

Nakon što je Poslodavac dopunio Ugovor o povremenom radu sa potrebnim podacima i ovjerio ga obvezan je uručiti jedan primjerak učeniku.

DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE UČENIKA

Učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja kao osobe osigurane u posebnim okolnostima odnosno riječ je o obveznom osiguranju sukladno slijedećim propisima:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (temeljem prijave/odjave koju Učenički servis dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje)
Zakon o mirovinskom osiguranju – za slučaj smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Prema Zakonu o doprinosima za obvezno osiguranje učenika plaćaju se dva doprinosa:

Poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5 %
Poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima po stopi od 5%

Obveznik uplate oba doprinosa je Učenički servis koja posreduje u zapošljavanju učenika.

Osnovica za obračun doprinosa je svaki pojedinačni primitak koji se isplaćuje učeniku, a koji se naplaćuje od poslodavca.

ZAKONSKE ODREBE VEZANE UZ RAD REDOVITOG UČENIKA

Maloljetni redoviti učenici mogu obavljati poslove samo pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu („NN“, br. 93/14. i 127/17.), Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („NN“, br. 28/2019.)., Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik („NN“, 89/15. i 94/16.) i Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati («NN» br. 62/10.).

Važnije odredbe navedenih propisa:
Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

2. Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika

Članak 9.

Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika koje obavljaju srednjoškolske ustanove u smislu ovoga Pravilnika je:

1) obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika srednjoškolskih ustanova za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar nadležan za obrazovanje

2) vođenje očevidnika učenika-članova i obavljenih posredovanja

3) obračun i naplata učenikove zarade, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje od naručitelja i

4) isplata punog iznosa zarade učeniku bez naknade.

Članak 10.

Za posredovanje za rad maloljetnog redovitog učenika srednjoškolske ustanove moraju imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika, a za učenika mlađeg od 15 godina i pisanu suglasnost nadležnog inspektora.

Članak 12.

(1) O povremenom radu redovitog učenika sklapa se ugovor koji nosi naziv: »Ugovor o povremenom radu redovitog učenika« (u daljnjem tekstu: ugovor).

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapaju maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati broj pod kojim su srednjoškolske ustanove upisane u evidenciju ministarstva nadležnog za rad, ime i prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, OIB učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište naručitelja posla, podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade.

(4) Ugovor se sklapa u tri istovjetna primjerka.

Članak 13.

(1) Puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno.

(2) Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno.

Članak 14.

(1) Maloljetni redoviti učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta, ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta.

(2) Između dva uzastopna radna dana, maloljetni redoviti učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno.

(3) Maloljetni redoviti učenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno.

Članak 15.

Zabranjen je rad maloljetnog redovitog učenika u razdoblju između 20 sati uvečer i 6 sati ujutro.

Članak 17.

(1) Srednjoškolske ustanove prije početka rada učeniku uručuju ugovor iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Naručitelj je dužan ovjeriti i dopuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika u roku od 15 dana nakon obavljenog posla odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor.

(3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka za srednjoškolske ustanove je vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:

1) zarade za obavljeni rad redovitog učenika

2) doprinosa za slučaj ozljede na radu redovitog učenika odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima i

3) naknade za srednjoškolske ustanove koja ne može biti veća od 10% od iznosa učenikove zarade.

(4) Naknada iz stavka 3. točke 3. ovoga članka može se naplatiti samo od naručitelja i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda u srednjoškolskim ustanovama.

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

Članak 3.

(1) Maloljetnici moraju biti zaštićeni od svih posebnih opasnosti za njihovu sigurnost, zdravlje i razvoj, koje su posljedica nedostatka iskustva, nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima ili činjenice da još uvijek nisu u potpunosti psihofizički zreli, a poslovi koji će vjerojatno predstavljati posebne opasnosti u smislu navedenog uključuju:

1) štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim štetnostima utvrđenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio

2) poslove, postupke i rad utvrđene u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(2) Radi zaštite zdravlja i razvoja, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima:

1) koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada

2) koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem

3) koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koja uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje; koji obuhvaćaju štetno izlaganje zračenju; koji obuhvaćaju opasnost od nesretnih slučajeva za koje se može pretpostaviti da ih maloljetnik ne može prepoznati ili izbjeći uslijed njegove nedostatne pozornosti na sigurnost, ili nedostatka iskustva ili obuke; kod kojih postoji opasnost za život zbog izloženosti ekstremnoj hladnoći ili toplini; kod kojih postoji opasnost od buke ili vibracija štetnih po zdravlje; proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive; koji uključuju rad sa bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama; klanja životinja u industrijskim razmjerima; koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova; koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže kemijske agense navedene u stavku 1. ovoga članka; kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina; kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta; čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, na poslovima s posebnim uvjetima rada može se zaposliti maloljetnik koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove, ako za njih ispunjava i ostale propisane uvjete i ako mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje tih poslova na način propisan posebnim podzakonskim propisom koji uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika.

(4) U okolnostima iz stavka 3. ovoga članka, maloljetnik smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada isključivo pod nadzorom ovlaštene osobe poslodavca.

Članak 4.

Radi zaštite ćudoređa, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima, kao i na drugim poslovima koji bi mogli ugroziti njegovo ćudoređe.

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati

1. Poslovi na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova

Članak 2.

(1) Maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se sukladno posebnom propisu ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost).

(2) Zdravstvena sposobnost iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se zdravstvenim pregledom prije početka rada te tijekom rada, najkasnije protekom godine dana rada maloljetnika, a i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili nadležni specijalist medicine rada ili kada to zatraži maloljetnik, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Članak 3.

(1) Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1).

(2) Uputnica iz stavka 1. ovoga članka naročito sadrži podatke o poslu na kojemu će maloljetnik raditi ili radi, trajanju posla te opasnostima i štetnostima kojima tijekom posla maloljetnik može biti izložen.

Ostali uvjeti vezani uz povremeni rad redovnih učenika:

Svi radovi se obavljaju po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja (poslodavca).
Poslodavac je dužan osigurati učeniku propisana zaštitna sredstva i propisane mjere za obavljanje poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu.
Poslodavac se obvezuje isplatiti povećanu plaću za rad u otežanim uvjetima rada, noćni i prekovremeni rad (takav rad je zakonom dozvoljen samo punoljetnim učenicima), rad nedjeljom i rad državnim praznikom sukladno čl. 94. Zakona o radu.
Poslodavac se obvezuje učeniku podmiriti troškove prijevoza ako je mjesto obavljanja rada izvan gradske zone javnog prometa.
Ukoliko učenici rade duže vrijeme preko ljetnog odmora pa ih se želi isplatiti mjesečno, poslodavac je dužan za svako razdoblje za isplatu sklopiti poseban ugovor s točno označenim datumom početka i završetka razdoblja, brojem odrađenih sati i iznosom zarade za to razdoblje.
Zarade se učenicima isplaćuju isključivo putem njihovih žiro ili tekućeg računa.

1. Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski, Selska cesta 119, Zagreb
2. Tehnička škola Ruđera Boškovića, Getaldićeva ul. 4, 10000, Zagreb
3. Prehrambeno-tehnološka škola, Ul. Gjure Prejca 2, 10040, Zagreb
4. Hotelijersko turistička škola, Frankopanska ul. 8, 10000, Zagreb
5. Veterinarska škola, Ul. Gjure Prejca 2, 10040, Zagreb
6. Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ul. grada Vukovara 269, 10000, Zagreb
7. Škola za modu i dizajn, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000, Zagreb
8. Graditeljska tehnička škola, Avenija Većeslava Holjevca 17, 10010, Zagreb
9. Škola za medicinske sestre Vrapče, Bolnička cesta 32, 10000, Zagreb
10. XV. Gimnazija, Jordanovac ul. 8, 10000, Zagreb
11. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Avenija Marina Držića 14, Zagreb
12. V. Gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb
13. Trgovačka škola, Trg Johna Kennedyja 4, 10000, Zagreb
14. Privatna gimnazija i strukovna škola `Svijet` , Vlaška 40, Zagreb OIB: 89113223855
15. Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb
16. Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti, Ul. Divka Budaka 1D, 10000, Zagreb
17. Upravna škola Zagreb, prilaz baruna Filipovića 30, 10000, Zagreb
18. Škola za cestovni promet, Trg John F. Kennedy 8, 10000, Zagreb
19. Gornjogradska gimnazija, Trg Katarine Zrinske 5, 10000, Zagreb
20. Elektrostrojarska obrtnička škola, Selska Cesta 83, 10000, Zagreb
21. X. gimnazija `Ivan Supek` , Ul. Vjekoslava Klaića 7, 10000, Zagreb
22. Škola za primalje , Vinogradska cesta 29, 10000, Zagreb
23. Učilište za popularnu i jazz glazbu, Park Ribnjak 1, 10000, Zagreb
24. Gimnazija Tituša Brezovačkog, Ul. Jurja Habdelića 2, 10000, Zagreb
25. Geodetska tehnička škola, Avenija Većeslava Holjevca 15, 10000, Zagreb
26. Prva ekonomska škola, Medulićeva ul. 33, 10000, Zagreb
27. Športska gimnazija, Selska Cesta 119, 10000, Zagreb
28. Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg Hrvatskih Pavlina 1, 10000, Zagreb
29. Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska cesta 29, 10000, Zagreb
30. Linigra Privatna škola s pravom javnosti, Ul. Gjure Szaba 4, 10000, Zagreb
31. Tehnička škola Zagreb, Palmotićeva 84, 10000 Zagreb
32. Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića s pravom javnosti, Ul. Sveti Duh 129, 10000, Zagreb
33. Škola suvremenog plesa Ane Maletić, Laginjina ul. 13, 10000, Zagreb
34. Poštanska i telekomunikacijska škola, Trg John F. Kennedy 9, 10000, Zagreb
35. Treća ekonomska škola, Trg Johna Kennedyja 5, 10000, Zagreb
36. Druga ekonomska škola, Dobojska ul. 12, 10000, Zagreb
37. Opća privatna gimnazija, Ulica Ljudevita Gaja 22/1, 10000 Zagreb
38. Prva privatna gimnazija s pravom javnosti, Ul. Andrije Hebranga 21, 10000, Zagreb
39. Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti, Dedići 102, 10000, Zagreb
40. Zagrebačka umjetnička gimnazija s pravom javnosti, Gundulićeva ul. 55, 10000, Zagreb
41. Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj
42. Škola za medicinske sestre Mlinarska, Mlinarska cesta 34, 10000, Zagreb
43. Elektrotehnička škola, Konavoska ul. 2, 10110, Zagreb
44. XI. Gimnazija, Savska cesta 77, 10000, Zagreb
45. Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Getaldićeva ul. 2, 10000, Zagreb
46. Zdravstveno učilište Zagreb, Medvedgradska ul. 55, 10000, Zagreb
47. XII. Gimnazija, Ul. Gjure Prejca 2, 10000, Zagreb
48. Drvodjeljska škola, Savska cesta 86, 10000, Zagreb
49. Industrijska strojarska škola, Avenija Marina Držića 14, 10000 Zagreb
50. Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti, Harambašićeva ul. 19, 10000, Zagreb
51. Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, Međubiskupijsko sjemenište, Voćarska cesta 106, 10000, Zagreb
52. Prva tehnička škola Tesla, Ul. Vjekoslava Klaića 7, 10000, Zagreb
53. Gimnazija Marul, Ul. Valentina Vodnika 12, 10000, Zagreb
54. XVIII. Gimnazija, Mesićeva ul. 35, 10000, Zagreb
55. Obrtnička škola za osobne usluge, Savska cesta 23, 10000, Zagreb
56. Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina Branković, Ul. Sveti Duh 122, 10000, Zagreb
57. IX. gimnazija, Dobojska ul. 12, 10000, Zagreb
58. III. Gimnazija, Dragojla Kušlana 52, 10000, Zagreb
59. Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje
60. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića
61. I.gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, 10010, Zagreb
62. II.gimnazija, Križanićeva ul. 4, 10000, Zagreb
63. Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Gundulićeva ul. 4, 10000, Zagreb
64. Američka međunarodna škola u Zagrebu, Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000, Zagreb
65. Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Zagreb
66. Opća privatna gimnazija, Zagreb
67. Gimnazija Lucijan Vranjanin, Zagreb

U Učenički servis Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski mogu se učlaniti redovni učenici srednjih škola s navršenih 15 godina života, čije škole imaju sjedište u Gradu Zagrebu, a uz to imaju i potpisan sporazum sa Učeničkim servisom Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski.

UČLANJENJE MALOLJETNIH UČENIKA

• potvrda o statusu redovitog učenika (izdaje ju škola koju učenik pohađa)
• preslika učenikovog dokumenta koja sadrži OIB i sliku (npr. osobna iskaznica ili putovnica.)
• preslika osobne iskaznice roditelja koji potpisuje suglasnost
• popunjen obrazac zahtjeva za učlanjenje (popunjava učenik sa svojim podacima)
• popunjen obrazac suglasnost roditelja (ispunjava jedan od roditelja/skrbnika sa svojim podacima)
• otvoren tekući ili žiro račun u banci po izboru (DOSTAVITI PRESLIKU UGOVORA ILI KARTICE); (račun treba glasiti na učenika, a opunomoćenik će biti roditelj zbog malodobosti)

UČLANJENJE PUNOLJETNIH UČENIKA

• potvrda o statusu redovitog učenika (izdaje je škola koju učenik pohađa)
• preslika učenikovog dokumenta koja sadrži OIB i sliku (npr. osobna iskaznica ili putovnica.)
• popunjen obrazac zahtjeva za učlanjenje (popunjava učenik sa svojim podacima)
• otvoren tekući ili žiro račun u banci po izboru (DOSTAVITI PRESLIKU UGOVORA ILI KARTICE); (račun treba glasiti na učenika)

PRODULJENJE ČLANSTVA

• potvrda o statusu redovitog učenika za tekuću školsku godinu (izdaje je škola koju učenik pohađa)
• stara članska iskaznica

Učenici, roditelji i poslodavci,

obavještavamo Vas kako Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski (Učenički servis) od 2001. godine uspješno obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika uz najbržu isplatu.

Učenički servis/posrednik isplaćuje sredstva učeniku u roku od dva radna dana nakon POTVRĐENOG UGOVORA i IZVRŠENE UPLATE od strane naručitelja/poslodavca na žiro račun škole.

OGLAŠAVANJE POSLOVA

Ukoliko poslodavac želi da mu oglas za potražnju redovitih učenika za rad objavimo na našoj web stranici ili društvenim mrežama, isti može u pdf formatu poslati na adresu: posrednik@zrinski.hr

POPUNJAVANJE UGOVORA

Poslodavac je dužan popuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada, iznosom zarade učenika i opisom poslova te svojim potpisom i pečatom i ovjeriti sve primjerke ugovora.

Ugovor koji nije popunjen i ovjeren na gore opisan način, vratiti će se poslodavcu na ispravak.

Nakon pravilno popunjenog i ovjerenog ugovora poslodavac može jedan primjerak uručiti učeniku, a ostale primjerke dostavlja Učeničkom servisu.
Nije moguće dostaviti ugovor na obračun prije obavljenog posla (razdoblja rada navedenog u ugovoru), već tek nakon, a analogno tome nije moguće isplatiti zaradu učeniku prije obavljenog posla.

RAČUN ZA POSLODAVCA

Račun će se izdati poslodavcu na temelju pravilno popunjenog, potpisanog i ovjerenog ugovora (kako je opisano pod „popunjavanje ugovora“).

Na računu će se obračunati zarada za obavljeni rad učenika, doprinosi i naknada za posredovanje, a poslodavac je dužan cjelokupan iznos računa platiti na račun Učeničkog servisa u roku dospijeća.

Poslodavac svoju uplatu Učeničkom servisu obavlja isključivo na temelju računa, a nikako na temelju ugovora.


PRIMJERAK UGOVORA ZA UČENIKA

Nakon što je Poslodavac dopunio Ugovor o povremenom radu sa potrebnim podacima i ovjerio ga obvezan je uručiti jedan primjerak učeniku.

DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE UČENIKA

Učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja kao osobe osigurane u posebnim okolnostima odnosno riječ je o obveznom osiguranju sukladno slijedećim propisima:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (temeljem prijave/odjave koju Učenički servis dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje)
Zakon o mirovinskom osiguranju – za slučaj smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Prema Zakonu o doprinosima za obvezno osiguranje učenika plaćaju se dva doprinosa:

Poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5 %
Poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima po stopi od 5%

Obveznik uplate oba doprinosa je Učenički servis koja posreduje u zapošljavanju učenika.

Osnovica za obračun doprinosa je svaki pojedinačni primitak koji se isplaćuje učeniku, a koji se naplaćuje od poslodavca.

ZAKONSKE ODREBE VEZANE UZ RAD REDOVITOG UČENIKA

Maloljetni redoviti učenici mogu obavljati poslove samo pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu („NN“, br. 93/14. i 127/17.), Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („NN“, br. 28/2019.)., Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik („NN“, 89/15. i 94/16.) i Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati («NN» br. 62/10.).

Važnije odredbe navedenih propisa:
Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

2. Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika

Članak 9.

Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika koje obavljaju srednjoškolske ustanove u smislu ovoga Pravilnika je:

1) obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika srednjoškolskih ustanova za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar nadležan za obrazovanje

2) vođenje očevidnika učenika-članova i obavljenih posredovanja

3) obračun i naplata učenikove zarade, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje od naručitelja i

4) isplata punog iznosa zarade učeniku bez naknade.

Članak 10.

Za posredovanje za rad maloljetnog redovitog učenika srednjoškolske ustanove moraju imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika, a za učenika mlađeg od 15 godina i pisanu suglasnost nadležnog inspektora.

Članak 12.

(1) O povremenom radu redovitog učenika sklapa se ugovor koji nosi naziv: »Ugovor o povremenom radu redovitog učenika« (u daljnjem tekstu: ugovor).

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapaju maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati broj pod kojim su srednjoškolske ustanove upisane u evidenciju ministarstva nadležnog za rad, ime i prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, OIB učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište naručitelja posla, podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade.

(4) Ugovor se sklapa u tri istovjetna primjerka.

Članak 13.

(1) Puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno.

(2) Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno.

Članak 14.

(1) Maloljetni redoviti učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta, ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta.

(2) Između dva uzastopna radna dana, maloljetni redoviti učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno.

(3) Maloljetni redoviti učenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno.

Članak 15.

Zabranjen je rad maloljetnog redovitog učenika u razdoblju između 20 sati uvečer i 6 sati ujutro.

Članak 17.

(1) Srednjoškolske ustanove prije početka rada učeniku uručuju ugovor iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Naručitelj je dužan ovjeriti i dopuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika u roku od 15 dana nakon obavljenog posla odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor.

(3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka za srednjoškolske ustanove je vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:

1) zarade za obavljeni rad redovitog učenika

2) doprinosa za slučaj ozljede na radu redovitog učenika odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima i

3) naknade za srednjoškolske ustanove koja ne može biti veća od 10% od iznosa učenikove zarade.

(4) Naknada iz stavka 3. točke 3. ovoga članka može se naplatiti samo od naručitelja i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda u srednjoškolskim ustanovama.

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

Članak 3.

(1) Maloljetnici moraju biti zaštićeni od svih posebnih opasnosti za njihovu sigurnost, zdravlje i razvoj, koje su posljedica nedostatka iskustva, nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima ili činjenice da još uvijek nisu u potpunosti psihofizički zreli, a poslovi koji će vjerojatno predstavljati posebne opasnosti u smislu navedenog uključuju:

1) štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim štetnostima utvrđenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio

2) poslove, postupke i rad utvrđene u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(2) Radi zaštite zdravlja i razvoja, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima:

1) koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada

2) koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem

3) koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koja uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje; koji obuhvaćaju štetno izlaganje zračenju; koji obuhvaćaju opasnost od nesretnih slučajeva za koje se može pretpostaviti da ih maloljetnik ne može prepoznati ili izbjeći uslijed njegove nedostatne pozornosti na sigurnost, ili nedostatka iskustva ili obuke; kod kojih postoji opasnost za život zbog izloženosti ekstremnoj hladnoći ili toplini; kod kojih postoji opasnost od buke ili vibracija štetnih po zdravlje; proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive; koji uključuju rad sa bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama; klanja životinja u industrijskim razmjerima; koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova; koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže kemijske agense navedene u stavku 1. ovoga članka; kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina; kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta; čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, na poslovima s posebnim uvjetima rada može se zaposliti maloljetnik koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove, ako za njih ispunjava i ostale propisane uvjete i ako mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje tih poslova na način propisan posebnim podzakonskim propisom koji uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika.

(4) U okolnostima iz stavka 3. ovoga članka, maloljetnik smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada isključivo pod nadzorom ovlaštene osobe poslodavca.

Članak 4.

Radi zaštite ćudoređa, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima, kao i na drugim poslovima koji bi mogli ugroziti njegovo ćudoređe.

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati

1. Poslovi na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova

Članak 2.

(1) Maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se sukladno posebnom propisu ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost).

(2) Zdravstvena sposobnost iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se zdravstvenim pregledom prije početka rada te tijekom rada, najkasnije protekom godine dana rada maloljetnika, a i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili nadležni specijalist medicine rada ili kada to zatraži maloljetnik, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Članak 3.

(1) Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1).

(2) Uputnica iz stavka 1. ovoga članka naročito sadrži podatke o poslu na kojemu će maloljetnik raditi ili radi, trajanju posla te opasnostima i štetnostima kojima tijekom posla maloljetnik može biti izložen.

Ostali uvjeti vezani uz povremeni rad redovnih učenika:

Svi radovi se obavljaju po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja (poslodavca).
Poslodavac je dužan osigurati učeniku propisana zaštitna sredstva i propisane mjere za obavljanje poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu.
Poslodavac se obvezuje isplatiti povećanu plaću za rad u otežanim uvjetima rada, noćni i prekovremeni rad (takav rad je zakonom dozvoljen samo punoljetnim učenicima), rad nedjeljom i rad državnim praznikom sukladno čl. 94. Zakona o radu.
Poslodavac se obvezuje učeniku podmiriti troškove prijevoza ako je mjesto obavljanja rada izvan gradske zone javnog prometa.
Ukoliko učenici rade duže vrijeme preko ljetnog odmora pa ih se želi isplatiti mjesečno, poslodavac je dužan za svako razdoblje za isplatu sklopiti poseban ugovor s točno označenim datumom početka i završetka razdoblja, brojem odrađenih sati i iznosom zarade za to razdoblje.
Zarade se učenicima isplaćuju isključivo putem njihovih žiro ili tekućeg računa.

1. Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski, Selska cesta 119, Zagreb
2. Tehnička škola Ruđera Boškovića, Getaldićeva ul. 4, 10000, Zagreb
3. Prehrambeno-tehnološka škola, Ul. Gjure Prejca 2, 10040, Zagreb
4. Hotelijersko turistička škola, Frankopanska ul. 8, 10000, Zagreb
5. Veterinarska škola, Ul. Gjure Prejca 2, 10040, Zagreb
6. Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ul. grada Vukovara 269, 10000, Zagreb
7. Škola za modu i dizajn, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000, Zagreb
8. Graditeljska tehnička škola, Avenija Većeslava Holjevca 17, 10010, Zagreb
9. Škola za medicinske sestre Vrapče, Bolnička cesta 32, 10000, Zagreb
10. XV. Gimnazija, Jordanovac ul. 8, 10000, Zagreb
11. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Avenija Marina Držića 14, Zagreb
12. V. Gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb
13. Trgovačka škola, Trg Johna Kennedyja 4, 10000, Zagreb
14. Privatna gimnazija i strukovna škola `Svijet` , Vlaška 40, Zagreb OIB: 89113223855
15. Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb
16. Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti, Ul. Divka Budaka 1D, 10000, Zagreb
17. Upravna škola Zagreb, prilaz baruna Filipovića 30, 10000, Zagreb
18. Škola za cestovni promet, Trg John F. Kennedy 8, 10000, Zagreb
19. Gornjogradska gimnazija, Trg Katarine Zrinske 5, 10000, Zagreb
20. Elektrostrojarska obrtnička škola, Selska Cesta 83, 10000, Zagreb
21. X. gimnazija `Ivan Supek` , Ul. Vjekoslava Klaića 7, 10000, Zagreb
22. Škola za primalje , Vinogradska cesta 29, 10000, Zagreb
23. Učilište za popularnu i jazz glazbu, Park Ribnjak 1, 10000, Zagreb
24. Gimnazija Tituša Brezovačkog, Ul. Jurja Habdelića 2, 10000, Zagreb
25. Geodetska tehnička škola, Avenija Većeslava Holjevca 15, 10000, Zagreb
26. Prva ekonomska škola, Medulićeva ul. 33, 10000, Zagreb
27. Športska gimnazija, Selska Cesta 119, 10000, Zagreb
28. Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg Hrvatskih Pavlina 1, 10000, Zagreb
29. Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska cesta 29, 10000, Zagreb
30. Linigra Privatna škola s pravom javnosti, Ul. Gjure Szaba 4, 10000, Zagreb
31. Tehnička škola Zagreb, Palmotićeva 84, 10000 Zagreb
32. Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića s pravom javnosti, Ul. Sveti Duh 129, 10000, Zagreb
33. Škola suvremenog plesa Ane Maletić, Laginjina ul. 13, 10000, Zagreb
34. Poštanska i telekomunikacijska škola, Trg John F. Kennedy 9, 10000, Zagreb
35. Treća ekonomska škola, Trg Johna Kennedyja 5, 10000, Zagreb
36. Druga ekonomska škola, Dobojska ul. 12, 10000, Zagreb
37. Opća privatna gimnazija, Ulica Ljudevita Gaja 22/1, 10000 Zagreb
38. Prva privatna gimnazija s pravom javnosti, Ul. Andrije Hebranga 21, 10000, Zagreb
39. Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti, Dedići 102, 10000, Zagreb
40. Zagrebačka umjetnička gimnazija s pravom javnosti, Gundulićeva ul. 55, 10000, Zagreb
41. Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj
42. Škola za medicinske sestre Mlinarska, Mlinarska cesta 34, 10000, Zagreb
43. Elektrotehnička škola, Konavoska ul. 2, 10110, Zagreb
44. XI. Gimnazija, Savska cesta 77, 10000, Zagreb
45. Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Getaldićeva ul. 2, 10000, Zagreb
46. Zdravstveno učilište Zagreb, Medvedgradska ul. 55, 10000, Zagreb
47. XII. Gimnazija, Ul. Gjure Prejca 2, 10000, Zagreb
48. Drvodjeljska škola, Savska cesta 86, 10000, Zagreb
49. Industrijska strojarska škola, Avenija Marina Držića 14, 10000 Zagreb
50. Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti, Harambašićeva ul. 19, 10000, Zagreb
51. Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, Međubiskupijsko sjemenište, Voćarska cesta 106, 10000, Zagreb
52. Prva tehnička škola Tesla, Ul. Vjekoslava Klaića 7, 10000, Zagreb
53. Gimnazija Marul, Ul. Valentina Vodnika 12, 10000, Zagreb
54. XVIII. Gimnazija, Mesićeva ul. 35, 10000, Zagreb
55. Obrtnička škola za osobne usluge, Savska cesta 23, 10000, Zagreb
56. Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina Branković, Ul. Sveti Duh 122, 10000, Zagreb
57. IX. gimnazija, Dobojska ul. 12, 10000, Zagreb
58. III. Gimnazija, Dragojla Kušlana 52, 10000, Zagreb
59. Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje
60. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića
61. I.gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, 10010, Zagreb
62. II.gimnazija, Križanićeva ul. 4, 10000, Zagreb
63. Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Gundulićeva ul. 4, 10000, Zagreb
64. Američka međunarodna škola u Zagrebu, Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000, Zagreb
65. Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Zagreb
66. Opća privatna gimnazija, Zagreb
67. Gimnazija Lucijan Vranjanin, Zagreb

Pitanja i odgovori

Članska iskaznica vrijedi sve vrijeme dok je učenik redovni polaznik srednje škole, a jedina obveza učenika je da svake nove školske godine donese svoju člansku iskaznicu i potvrdu o redovnom pohađanju škole za tekuću školsku godinu na produženje.

Učlanjenje i produženje članskih iskaznica Učenički servis obavlja tijekom cijele godine.

Izrada članske iskaznice se NE NAPLAĆUJE
Članska iskaznica vrijedi sve dok je učenik redoviti polaznik srednje škole. Početkom nove školske godine učenici moraju dostaviti potvrdu o statusu redovnog učenika srednje škole radi produženja statusa – članstva u Učeničkom servisu.

Ako učenik izgubi člansku iskaznicu potrebno je na propisani način dostaviti u Učenički servis scan ili original potvrde škole o statusu redovnog učenika i scan osobnog dokumenta kako bi mu se izradio duplikat iskaznice.

-učenici koji pohađaju večernje škole, dokvalifikacije, prekvalifikacije i dopisne škole,
-učenici čije srednjoškolske ustanove nemaju potpisan sporazum s Učeničkim servisom Privatne i ekonomske škole Katarina Zrinski

Učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja kao osobe osigurane u posebnim okolnostima odnosno riječ je o obveznom osiguranju sukladno slijedećim propisima:
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (temeljem prijave/odjave koju posrednik (škola) dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje)
Zakon o mirovinskom osiguranju – za slučaj smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Provizija je 10 % od neto zarade, ali se ista ne naplaćuje od učenikove zarade nego od poslodavca temeljem računa kojeg mu Učenički servis ispostavlja, a u kojem je neto zarada učenika uvećana za proviziju (10%) i obvezne doprinose (5,5%).

Učenici mogu otvoriti žiro ili tekući račun u bilo kojoj od banaka, važno je da račun ima IBAN konstrukciju na koji mogu plaćati pravne osobe. Ukoliko je učenik maloljetan u banci kod otvaranja računa na njegovo ime treba biti prisutan i roditelj kao zakonski zastupnik.

Satnicu učenik dogovara sa poslodavcem, a utvrđuje se ugovorom o povremenom radu redovitog učenika koji sklapaju maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla.

Članska iskaznica vrijedi sve vrijeme dok je učenik redovni polaznik srednje škole, a jedina obveza učenika je da svake nove školske godine donese svoju člansku iskaznicu i potvrdu o redovnom pohađanju škole za tekuću školsku godinu na produženje.

Učlanjenje i produženje članskih iskaznica Učenički servis obavlja tijekom cijele godine.

Izrada članske iskaznice se NE NAPLAĆUJE
Članska iskaznica vrijedi sve dok je učenik redoviti polaznik srednje škole. Početkom nove školske godine učenici moraju dostaviti potvrdu o statusu redovnog učenika srednje škole radi produženja statusa – članstva u Učeničkom servisu.

Ako učenik izgubi člansku iskaznicu potrebno je na propisani način dostaviti u Učenički servis scan ili original potvrde škole o statusu redovnog učenika i scan osobnog dokumenta kako bi mu se izradio duplikat iskaznice.

-učenici koji pohađaju večernje škole, dokvalifikacije, prekvalifikacije i dopisne škole,
-učenici čije srednjoškolske ustanove nemaju potpisan sporazum s Učeničkim servisom Privatne i ekonomske škole Katarina Zrinski

Učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja kao osobe osigurane u posebnim okolnostima odnosno riječ je o obveznom osiguranju sukladno slijedećim propisima:
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (temeljem prijave/odjave koju posrednik (škola) dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje)
Zakon o mirovinskom osiguranju – za slučaj smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Provizija je 10 % od neto zarade, ali se ista ne naplaćuje od učenikove zarade nego od poslodavca temeljem računa kojeg mu Učenički servis ispostavlja, a u kojem je neto zarada učenika uvećana za proviziju (10%) i obvezne doprinose (5,5%).

Učenici mogu otvoriti žiro ili tekući račun u bilo kojoj od banaka, važno je da račun ima IBAN konstrukciju na koji mogu plaćati pravne osobe. Ukoliko je učenik maloljetan u banci kod otvaranja računa na njegovo ime treba biti prisutan i roditelj kao zakonski zastupnik.

Satnicu učenik dogovara sa poslodavcem, a utvrđuje se ugovorom o povremenom radu redovitog učenika koji sklapaju maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla.

Oglasi za posao

Tko smo mi? Zrinski!

Za sva pitanja posjetite kontakt stranicu škole

Prijavnica za upis